Anunt concurs director medical

În conformitate cu prevederile art.183 alin. 2 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Spitalul De Psihiatrie Nucet, cu sediul în Nucet, str.Pescarusului, nr.5, jud.Bihor, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director medical , în data de 19.03.2018, concurs constand in test grila/lucrare scrisa de verificare a cunostintelor din legislatia specifica postului, susţinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului şi interviul de selecţie, dupa cum urmeaza:

 

 

ACTIVITATE ORA: DATA:
Test grila/lucrare scrisa de verificare a cunostintelor din legislatia specifica postului 10.00 19.03.2018
Afisare rezultate proba scrisa 15.00 19.03.2018
Termen depunere contestatii ale probei scrise 15.00 20.03.2018
Solutionare contestatii proba scrisa 15.00 21.03.2018
Sustinere proiect de specialitate si interviu de selectie 10.00 22.03.2018
Afisare rezultate finale 10.00 22.03.2018
Depunere contestatii rezultate finale 15.00 23.03.2018
Solutionarea si afisarea rezultatelor contestatiilor finale 15.00 26.03.2018

 

 

Concursul va avea loc la sediul unitatii.

 

La concursul de selecţie se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ,următoarele criterii:

 

1. CRITERII GENERALE:

a) au domiciliul stabil în România;

b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

c) au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medical de familie au de unitatile sanitare abilitate;

d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare.

 

2. CRITERII SPECIFICE:

a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicina, specializarea medicina;

b) sunt confirmati cel putin medic specialist;

c) au minimum 5 ani vechime in specialitatea respectiva.

 

 

Dosarele de înscriere se depun la biroul R.U.N.O.S., până la data de 09.03.2018 ,orele 13.00.

Comisia de concurs selectioneaza dosarele depuse in data de 12.03.2018, orele 12.00, si le noteaza cu ADMIS sau RESPINS.

Candidatii al caror dosar de inscriere a fost respins pot depune contestatie in data de 13.03.2018, orele 12.00.

Contestatia se solutioneaza in termen de 24 de ore de la data depunerii de catre comisia de solutionare a contestatiilor (14.03.2018), orele 12.00.

 

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

 

a) cererea de înscriere;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;

d) copie de pe certificatul de medic specialist;

e) curriculum vitae;

f) adeverinta care atesta vechimea in gradul profesiobal sau in specialitatea studiilor, dupa caz;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţie pe propria răspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum este definite prin lege;

i) adeverinţă medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

j) proiectul de specialitate.

 

 

Bibliografie pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de director medical din cadrul Spitalului de Psihiatrie Nucet

 

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatii, cu modificarile si completarile ulterioare:

  • Titlul VII – Spitale
  • Titlul VIII – Asigurari sociale de sanatate
  • Titlul XII – Exercitarea profesiei de medic. Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania

 

2. HG nr. 161 din 16 martie 2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, actualizat prin HG nr.923/2017

 

3. OMS nr. 196 din 1 martie 2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, actualizat prin OMS nr.1498/2017

 

4. ORDIN nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare

 

5. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

6. Legea nr.487/2002 privind sanatatea mintala si protectia personanelor cu tulburari psihice;

 

7. ORDIN nr. 488 din 15 aprilie 2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002;

 

8. ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;

 

9. ORDIN nr. 921 din 27 iulie 2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public

 

10. ORDIN nr. 863 din 30 iunie 2004 pentru aprobarea atribuţiilor şi competenţelor consiliului medical al spitalelor

 

11. ORDIN nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

 

12. ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

 

13. Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar – Managementul Spitalului, Editura Public H Press , 2006

 

 

TEMELE-CADRU PENTRU PROIECTUL/LUCRAREA DE SPECIALITATE

 

1. Imbunatatirea strcuturii si organizarii spitalului

2. Imbunatirea managementului resurselor umane

3. Evaluarea serviciilorde sanatate furnizate de spital

4. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calitatii

5.Imbunatatirea serviciilor de sanatate furnizate de spital

 

 

GRILA DE PUNCTARE A PROIECTELOR DE SPECIALITATE

 

1. Forma de prezentare a proiectului:1p

  • – 0,5 p pentru respectarea indicatiilor fonturi de 14 la un rand;
  • – 0,5 p pentru respectarea numarului de pagini 8- 10 pagini;

2. Descrierea situatiei actuale a spitalului: 2p

3. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunitati si amenintari: 1,5p

4. Identificarea problemelor critice: 0,5p

5. Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute: 0,5p

6. Dezvoltarea proiectului de specialitate:

a) scop 0,5p

b) obiective 0,5p

c) activitati:

  • – definire 0,5p
  • – încadrare in timp –grafic Gantt 0,75p
  • – resurse necesare- umane, materiale, financiare 0,75p
  • – responsabilitati 0,5p

d) rezultate asteptate 0,5p

e) monitorizare 0,25p

f) evaluare 0,25p

 

 

Candidatii isi aleg tema pentru proiectul de specialitate si il depun odata cu inscrierea la concurs.

Proiectul de specialitate trebuie sa fie realizat individual de catre candidat, sa rezolve problemele solicitate intr-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14.