Concurs pentru ocuparea a doua posturi de asistent medical debutant

Spitalul de Psihiatrie Nucet anunta organizarea concursului de ocupare a 2(doua) posturi vacante, durata nedeterminata, de asistent medical debutant, cu studii postliceale, in cadrul SECTIEI PSIHIATRIE II CRONICI MIXT.

 

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la Biroul RUNOS incepand cu data de 10.02.2015 pana la data de 23.02.2015, orele 15.00, si vor contine urmatoarele documente:

-cerere de inscriere la concurs adresata managerului Spitalului de Psihiatrie Nucet

-copia actului de identitate

-copia actului de studii

-cazierul judiciar

-curicullum vitae

-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare

Documentele solicitate in copie xerox vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor.

 

In data de 24.02.2015 comisia de concurs selectioneaza dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare.
Rezultatele selectarii se afiseaza cu mentiunea „admis” sau „respins”.
Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere se depun in data de 25.02.2015.
Contestatiile cu privire la rezultatele selectiei dosarelor se solutioneaza si se afiseaza la sediul unitatii in data de 26.02.2015.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la Biroul RUNOS, tel. 0259.339404, int.106.

 

Concursul va avea loc, la sediul Spitalului de Psihiatrie Nucet, dupa cum urmeaza:

Proba scrisa va avea loc in data de 03.03.2015, orele 09.00. Contestatiile se depun in data de 04.03.2015 iar solutionarea lor va avea loc la data de 05.03.2015.

Interviul va avea loc la data de 06.03.2015 orele 9.00. Contestatiile se depun in data de 09.03.2015 iar solutionarea lor va avea loc la data de 10.03.2015.

 

Conditii generale:

1. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale UE sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

2. cunoaste limba romana;

3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;

4. are capacitate deplina de exercitiu;

5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

6. indeplineste conditiile de studii;

7. nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a caror fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

 

Conditii specifice:

– diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta;

– certificat de membru, vizat pe anul 2015 insotit de avizul anual pentru autorizarea exercitarii profesiei sau aviz in vederea angajarii, eliberat de catre OAMMR.

 

Bibliografie:

– OMS nr.916/2006 – privind aprobarea Normelor de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;

– ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;

– Codul de etica si deontologie pentru asistentii medicali;

– Urgente psihiatrice Psihiatrie Ghid practic, Editura National 1998, Dr. Marie Georgescu;

– Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, aprobate prin ORD. MS nr. 386/2004;

– ORDIN nr. 1.782 din 28 decembrie 2006, actualizat, privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi.

 

Tematica:

1. OMS nr.916/2006 – privind aprobarea Normelor de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;

2. Urgente psihiatrice;

3. Clasificarea, ambalarea si depozitarea temporara a deseurilor rezultate din activitatile medicale;

4. Drepturile pacientului;

5. Codul de etica si deontologie – ordinul asistentilor;

6. ORDIN nr. 1782 din 28 decembrie 2006 , actualizat, privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi.