Concurs pentru ocuparea a doua posturi de infirmier debutant – perioada nedeterminata

Spitalul de Psihiatrie Nucet anunta scoaterea la concurs la sediul unitatii a 2 (doua) posturi vacante, durata nedeterminata, de infirmier debutant, in cadrul sectiilor Spitalului de Psihiatrie Nucet.

 

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la Biroul RUNOS incepand cu data de 18.10.2016 pana la data de 31.10.2016 , orele 14.00 si vor contine urmatoarele documente:

  • cerere de inscriere la concurs adresata managerului Spitalului de Psihiatrie Nucet
  • copia actului de identitate
  • copia actului de studii
  • carnetul de munca, adeverinte care atesta vechimea in munca ( copie si original )
  • cazierul judiciar
  • curicullum vitae
  • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare

 

Documentele solicitate in copie xerox vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor.

Relatii suplimentare la tel.0259.339.414, int.106, Birou RUNOS.

 

Concursul va avea loc, la sediul Spitalului de Psihiatrie Nucet, dupa cum urmeaza:

– Proba scrisa va avea loc in data de 10.11.2016, orele 09.00. Contestatiile se depun in data de 11.11.2016 iar solutionarea lor va avea loc la data de 14.11.2016.

– Interviul va avea loc la data de 15.11.2016 orele 9.00.

– Contestatiile se depun in data de 16.11.2016 iar solutionarea loc va avea loc la data de 17.11.2016.

 

In data de 01.11.2011 comisia de concurs selectioneaza dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare.

Rezultatele selectarii se afiseaza cu mentiunea „admis” sau „respins”.

Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere se depun in 24 de ore de la afisare – 02.11.2016.

Contestatiile cu privire la rezultatele selectiei dosarelor se solutioneaza si se afiseaza la sediul unitatii in data de 03.11.2016.

 

 

CONDITII GENERALE:

1. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale UE sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

2. cunoaste limba romana, scris si vorbit;

3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;

4. are capacitate deplina de exercitiu;

5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

6. indeplineste conditiile de studii;

7. nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a caror fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

 

 

CONDITII SPECIFICE:

– absolvent de scoala generala

 

 

BIBLIOGRAFIE:

1. Atributiile din fisa postului

2. Ordinul Ministerului Sanatatatii nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

3. Suport curs infirmier (Tehnica de ingrijire a bolnavului C Mozes , Programul national de pregatire a infirmierului OAMGMAMR note curs)

4. ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

 

 

TEMATICA:

1. atributiile infirmierului

2. curatenia

3. dezinfectia

4. cod de procedura pentru separarea si colectarea deseurilor

5. toaleta pacientilor

6. alimentarea si hidratarea pacientilor

7. mobilizarea pacientilor

8. circuitul lenjeriei in spital

9. circuitul si transportul deseurilor

10. infirmierul si locul de munca al acestuia

11. schimbarea lenjeriei de pat si de corp