Concurs pentru ocuparea a doua posturi de infirmier

Spitalul de Psihiatrie Nucet anunta scoaterea la concurs in ziua de 28.03.2013 ora 09.00, a 2 (doua) posturi vacante de infirmier debutant, pe perioada nedeterminata. Activitatea se va desfasura in cadrul sectiei PSIHIATRIE III TBC si PSIHIATRIE II CRONICI MIXT.

 

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la Biroul RUNOS incepand cu data de 14.02.2013 pana la data de 27.02.2013, orele 14.00 si vor contine urmatoarele documente :
-cerere de inscriere la concurs adresata managerului Spitalului de Psihiatrie Nucet
-copia actului de identitate
-copia actului de studii
-cazierul judiciar
-curicullum vitae
-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare

 

Documentele solicitate in copie xerox vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor.

 

Concursul va avea loc in data de 28.03.2013, la sediul Spitalului de Psihiatrie Nucet, orele 09.00 si va consta intr-o proba scrisa si interviu.
In data de 28.02.2013 comisia de concurs selectioneaza dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare.
Rezultatele selectarii se afiseaza cu mentiunea admis sau respins.
Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere se depun in 24 de ore de la afisare ( 01.03.2013 ) .
Contestatiile cu privire la rezultatele selectiei dosarelor se solutioneaza si se afiseaza la sediul unitatii in data de 04.03.2013.

 

Conditii generale:
1. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale UE sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania ;
2. cunoaste limba romana ;
3. are varsta minima reglementata de prevederile legale ;
4. are capacitate deplina de exercitiu ;
5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie ;
6. indeplineste conditiile de studii ;
7. nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a caror fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea ;

 

Conditii specifice: absolvent de scoala generala

 

BIBLIOGRAFIE:

1. Tehnica de ingrijire a bolnavului (alimentatie, toaleta, mobilizare, pregatirea patului, transport) – C. Mozes
2. Atributiile din fisa postului
3. OMS nr.916/2006 – privind aprobarea Normelor de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare
4. OMS nr.261/2007 – privind aprobarea Normelor tehnice privind asigurarea curateniei, dezinfectiei, efectuarea sterilizarii si pastrarea sterilitatii obiectelor si materialelor sanitare in unitatile sanitare de stat si private
5. ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie 2012
pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

 

TEMATICA:

1. Atributiile infirmierului
2. Conceptul de precautiuni universale si reguli de baza in aplicarea acestora
3. Curatenia
4. Dezinfectia
5. Cod de procedura pentru separarea si colectarea deseurilor
6. Asigurarea conditiilor igienice bolnavului internat : pregatirea patului si accesoriilor lui, schimbarea lenjeriei de pat , asigurara igienei personale corporale si vestimentare bolnavului mobilizat, dezbracarea si imbracarea bolnavului in pat, efectuarea toaletei pe regiuni a bolnavul imobilizat, efectuarea toaletei generale a bolnavului prin imbaiere, schimbarea pozitiei bolnavulul, mobilizarea lui, captarea dejectiilor, efectuarea transportului bolnavului in spital, alimentatia bolnavulul, prevenirea escarelor de compresiune.

 

Relatii suplimentare la tel.0259.339.414, int.106, Birou RUNOS.