Concurs pentru ocuparea a patru posturi vacante de infirmier debutant pe perioada nedeterminata

Spitalul de Psihiatrie Nucet anunta scoaterea la concurs la sediul unitatii, a 4 (patru) posturi vacante, durata nedeterminata, de infirmier debutant, in cadrul sectiilor Spitalului de Psihiatrie Nucet.

 

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la Biroul RUNOS incepand cu data de 15.06.2015 pana la data de 26.06.2015, orele 15.00 si vor contine urmatoarele documente:

-cerere de inscriere la concurs adresata managerului Spitalului de Psihiatrie Nucet

-copia actului de identitate

-copia actului de studii

-cazierul judiciar

-curicullum vitae

-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare

 

Documentele solicitate in copie xerox vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor.

Relatii suplimentare la tel.0259.339.414, int.106, Birou RUNOS.

Concursul va avea loc, la sediul Spitalului de Psihiatrie Nucet, dupa cum urmeaza :

– Proba scrisa va avea loc in data de 08.07.2015, orele 09.00.
Contestatiile se depun in data de 09.07.2015 iar solutionarea lor va avea loc la data de 10.07.2015.

– Interviul va avea loc la data de 13.07.2015 orele 9.00.
Contestatiile se depun in data de 14.07.2015 iar solutionarea loc va avea loc la data de 15.07.2015.

 

In data de 29.06.2015 comisia de concurs selectioneaza dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare.

Rezultatele selectarii se afiseaza cu mentiunea „admis” sau „respins”.

Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere se depun in 24 de ore de la afisare – 30.06.2015.

Contestatiile cu privire la rezultatele selectiei dosarelor se solutioneaza si se afiseaza la sediul unitatii in data de 01.07.2015.

 

CONDITII GENERALE:

1. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale UE sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

2. cunoaste limba romana ;

3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;

4. are capacitate deplina de exercitiu;

5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie;

6. indeplineste conditiile de studii;

7. nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a caror fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

CONDITII SPECIFICE:

1. absolvent de scoala generala;

 

BIBLIOGRAFIE:

1. Tehnica de ingrijire a bolnavului (alimentatie, toaleta, mobilizare, pregatirea patului, transport) – C. Mozes

2. Atributiile din fisa postului

3. OMS nr.916/2006 – privind aprobarea Normelor de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare

4. OMS nr.261/2007 – privind aprobarea Normelor tehnice privind asigurarea curateniei, dezinfectiei, efectuarea sterilizarii si pastrarea sterilitatii obiectelor si materialelor sanitare in unitatile sanitare de stat si private

5. ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

 

TEMATICA:

1. atributiile infirmierului

2. conceptul de precautiuni universale si reguli de baza in aplicarea acestora

3. curatenia

4. dezinfectia

5. cod de procedura pentru separarea si colectarea deseurilor

6. asigurarea conditiilor igienice bolnavului internat: pregatirea patului si accesoriilor lui, schimbarea lenjeriei de pat, asigurara igienei personale corporale si vestimentare bolnavului mobilizat, dezbracarea si imbracarea bolnavului in pat, efectuarea toaletei pe regiuni a bolnavului imobilizat, efectuarea toaletei generale a bolnavului prin imbaiere, schimbarea pozitiei bolnavului, mobilizarea lui, captarea dejectiilor, efectuarea transportului bolnavului in spital, alimentatia bolnavului, prevenirea escarelor de compresiune.