Concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical generalist debutant

Spitalul de Psihiatrie Nucet anunta scoaterea la concurs la sediul unitatii, a 1 (unu) post vacant, durata nedeterminata, de asistent medical generalist debutant ambulatoriu.

 

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la Biroul RUNOS incepand cu data de 23.06.2015 pana la data de 06.07.2015, orele 15.00 si vor contine urmatoarele documente:

-cerere de inscriere la concurs adresata managerului Spitalului de Psihiatrie Nucet

-copia actului de identitate

-copia actului de studii

-cazierul judiciar

-curicullum vitae

-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare

 

Documentele solicitate in copie xerox vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor.

 

Relatii suplimentare la tel.0259.339.414, int.106, Birou RUNOS.

 

Concursul va avea loc, la sediul Spitalului de Psihiatrie Nucet, dupa cum urmeaza:

– Proba scrisa va avea loc in data de 14.07.2015, orele 09.00. Contestatiile se depun in data de 15.07.2015, iar solutionarea lor va avea loc la data de 16.07.2015.

– Interviul va avea loc la data de 17.07.2015 orele 9.00. Contestatiile se depun in data de 20.07.2015, iar solutionarea loc va avea loc la data de 21.07.2015.

 

In data de 07.07.2015 comisia de concurs selectioneaza dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare.

Rezultatele selectarii se afiseaza cu mentiunea „admis” sau „respins”.

 

Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere se depun in 24 de ore de la afisare (08.07.2015).

Contestatiile cu privire la rezultatele selectiei dosarelor se solutioneaza si se afiseaza la sediul unitatii in data de 09.07.2015.

 

CONDITII GENERALE:

1. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale UE sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

2. cunoaste limba romana;

3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;

4. are capacitate deplina de exercitiu;

5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie;

6. indeplineste conditiile de studii;

7. nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a caror fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

 

CONDITII SPECIFICE:

– diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta

– certificat de membru, vizat pe anul 2015

– aviz in vederea angajarii eliberat de catre OAMMR

 

BIBLIOGRAFIE:

– OMS nr.916/2006 – privind aprobarea Normelor de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare

– ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

– Codul de etica si deontologie pentru asistentii medicali

– Urgente psihiatrice Psihiatrie Ghid practic, Editura National 1998, Dr.Marie Georgescu

– Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, aprobate prin ORD. MS nr. 386/2004

– ORDIN nr. 1.782 din 28 decembrie 2006, actualizat, privind înregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continua si spitalizare de zi

 

TEMATICA:

1. OMS nr.916/2006 – privind aprobarea Normelor de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare

2. Urgente psihiatrice

3. Clasificarea, ambalarea si depozitarea temporara a deseurilor rezultate din activitatile medicale

4. Drepturile pacientului

5. Codul de etica si deontologie – ordinul asistentilor

6. ORDIN nr. 1.782 din 28 decembrie 2006, actualizat, privind înregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continua si spitalizare de zi