Concurs pentru ocuparea unui post de infirmier

Spitalul de Psihiatrie Nucet anunta scoaterea la concurs in perioada 02.12.2014-05.12.2014 la sediul unitatii, a postului vacant, durata nedeterminata, de infirmier debutant DDD in cadrul compartimentului SPCIN.

 

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la Biroul RUNOS in perioada 20.10.2014, – 31.10.2014, si vor contine urmatoarele documente :

-cerere de inscriere la concurs adresata managerului Spitalului de Psihiatrie Nucet

-copia actului de identitate

-copia actului de studii

-cazierul judiciar

-curicullum vitae

-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare

 

Documentele solicitate in copie xerox vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor.

Relatii suplimentare la tel.0259.339.414, int.106, Birou RUNOS.

 

Concursul va avea loc in data de 02.12.2014 la sediul Spitalului de Psihiatrie Nucet, incepand orele 10.00 dupa cum urmeaza:

– Proba scrisa va avea loc in data de 02.12.2014, orele 10.00. Contestatiile se depun in data de 03.12.2014 iar solutionarea loc va avea loc la data de 04.12.2014.

– Interviul va avea loc la data de 05.12.2014, orele 10.00. Contestatiile se depun in data de 08.12.2014 iar solutionarea loc va avea loc la data de 09.12.2014.

 

In data de 03.11.2014 comisia de concurs selectioneaza dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare.

Rezultatele selectarii se afiseaza cu mentiunea „admis” sau „respins”.

Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere se depun in 24 de ore de la afisare (04.11.2014).

 

Contestatiile cu privire la rezultatele selectiei dosarelor se solutioneaza si se afiseaza la sediul unitatii in data de 05.11.2014.

 

Conditii generale:

1. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale UE sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

2. cunoaste limba romana;

3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;

4. are capacitate deplina de exercitiu;

5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie;

6. indeplineste conditiile de studii;

7. nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a caror fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

 

Conditii specifice:

1. absolvent de scoala generala

 

Bibliografie:

1. Atributiile din fisa postului

2. OMS nr.916/2006 – privind aprobarea Normelor de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare

3. OMS nr.261/2007 – privind aprobarea Normelor tehnice privind asigurarea curateniei, dezinfectiei, efectuarea sterilizarii si pastrarea sterilitatii obiectelor si materialelor sanitare in unitatile sanitare de stat si private

4. ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

 

Tematica:

1. atributiile infirmierului

2. conceptul de precautiuni universale si reguli de baza in aplicarea acestora

3. curatenia

4. dezinfectia

5. cod de procedura pentru separarea, colectarea si transportul deseurilor medicale periculoase