Concurs pentru ocuparea unui post de muncitor necalificat, bloc alimentar

Spitalul de Psihiatrie Nucet anunta scoaterea la concurs la sediul unitatii, a 1 (unu) post vacant, durata nedeterminata, de muncitor necalificat, bloc alimentar.

 

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la Biroul RUNOS incepand cu data de 24.06.2015 pana la data de 07.07.2015 , orele 14.00 si vor contine urmatoarele documente:

-cerere de inscriere la concurs adresata managerului Spitalului de Psihiatrie Nucet

-copia actului de identitate

-copia actului de studii

-cazierul judiciar

-curicullum vitae

-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare

 

Documentele solicitate in copie xerox vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor.

Relatii suplimentare la tel.0259.339.414, int.106, Birou RUNOS.

 

Concursul va avea loc, la sediul Spitalului de Psihiatrie Nucet, dupa cum urmeaza:

– Proba scrisa va avea loc in data de 15.07.2015, orele 09.00. Contestatiile se depun in data de 16.07.2015 iar solutionarea lor va avea loc la data de 17.07.2015.

– Interviul va avea loc la data de 20.07.2015 orele 9.00. Contestatiile se depun in data de 21.07.2015 iar solutionarea loc va avea loc la data de 22.07.2015.

 

In data de 08.07.2015 comisia de concurs selectioneaza dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare.

Rezultatele selectarii se afiseaza cu mentiunea „admis” sau „respins”.

 

Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere se depun in 24 de ore de la afisare (09.07.2015).

Contestatiile cu privire la rezultatele selectiei dosarelor se solutioneaza si se afiseaza la sediul unitatii in data de 10.07.2015.

 

CONDITII GENERALE:

1. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale UE sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

2. cunoaste limba romana;

3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;

4. are capacitate deplina de exercitiu;

5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie;

6. indeplineste conditiile de studii;

7. nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a caror fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

 

CONDITII SPECIFICE:

– absolvent de scoala generala

 

BIBLIOGRAFIE:

Notiuni fundamentale de igiena – manual pentru lucratorii din sectorul , Ministerul Sanatatii , autori Dr.Nicolae Poll si Dr.Adriana Serban

ORDIN nr. 976 / 1998 , pentru aprobarea Normelor de igiena privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor

OMS nr.261/2007 – privind aprobarea Normelor tehnice privind asigurarea curateniei, dezinfectiei, efectuarea sterilizarii si pastrarea sterilitatii obiectelor si materialelor sanitare in unitatile sanitare de stat si private

LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în munca

 

TEMATICA:

1. Reguli privind efectuarea curateniei (principii generale; personalul care face curatenia; ritmicitatea operatiunilor ce curatenie)

2. Dezinfectia (enumerare metode folosite; reguli generale)

3. Igiena personala a lucratorului din blocul alimentar

4. Igiena mainilor

5. Notiuni fundamentale de igiena – manual pentru lucratorii din sectorul, Ministerul Sanatatii, autori Dr.Nicolae Poll si Dr.Adriana Serban

6. Echipament de protectie (clasificare, caracteristice, folosire, intretinere)

7. Condiţii de protecţie sanitară a alimentelor

8. Obligatiile lucratorilor privind securitatea si sanatatea in munca

9. Norme privind personalul unitatilor alimentare