Concurs pentru ocuparea unui post, durata nedeterminata, sef birou administrativ

Spitalul de Psihiatrie Nucet anunta scoaterea la concurs in perioada 04.07.206 – 07.07.2016, la sediul unitatii a 1 (unu) post vacant, durata nedeterminata, de sef birou administrativ.

 

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la Biroul RUNOS incepand cu data de 17.06.2016 pana la data de 27.06.2016, orele 14.00 si vor contine urmatoarele documente:

-cerere de inscriere la concurs adresata managerului Spitalului de Psihiatrie Nucet

-copia actului de identitate

-copia diplomei de licenta in specialitate – inginer

-copia carnetului de munca pana la data de 01.01.2011

-adeverinta din care sa reiasa vechimea in munca dupa data de 01.01.2011

-adeverinta privind vechimea in specialitate

-cazierul judiciar

-curicullum vitae

-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, insotita de avizul medicului de psihiatrie

 

Taxa de inscriere: 100 lei

Documentele solicitate in copie xerox vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor.

 

Relatii suplimentare la tel.0259.339.414, int.106, Birou RUNOS.

 

Concursul va avea loc, la sediul Spitalului de Psihiatrie Nucet, dupa cum urmeaza:

 

Proba scrisa va avea loc in data de 04.07.2016, orele 09.00. Contestatiile se depun in termen de 48 de ore de la data afisarii. Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face in termen de 24 ore de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.

Interviul va avea loc la data de 07.07.2016 orele 14.00. In cadrul interviului se vor testa si cunostintele de operare calculator. Contestatiile se depun in termen de 48 de ore de la data afisarii. Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face in termen de 24 ore de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.

 

Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afisare la locul desfasurarii concursului, in termen de 3 zile lucratoare de la data sustinerii ultimei probe.

 

In data de 28.06.2016 comisia de concurs selectioneaza dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare.

Rezultatele selectarii se afiseaza cu mentiunea „admis” sau „respins”.

Contestatiile de depun in termen de 24 de ore de la afisare, rezultatele contestatiilor comunicandu-se candidatilor in termen de 24 ore de la data expirarii termenului de depunere.

 

CONDITII SPECIFICE:

– Vechime in specialitatea studiilor – minimum 6 ani si 6 luni (inginer)

 

CONDITII GENERALE:

– Indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea exercitarii profesiei in Romania

– Are varsta de minimum 18 ani impliniti

– Are capacitate deplina de exercitiu

– Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza

– Indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant

– Indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea postului vacant

– Nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni, care ar face persoana care candideaza incompatibila cu exercitatea functiei pentru care candideaza

 

BIBLIOGRAFIE:

1. LEGEA nr.98/2016 privind achizitiile publice

2. LEGEA nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale

3. LEGEA nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiuni de servicii

4. LEGEA nr/95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, titlul VII – Spitale

5. LEGEA nr.53/2003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare

6. LEGEA nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare

7. OMS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

8. LEGEA nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare

9. OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificarile si completarile ulterioare

10. ORDIN nr.14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile

11. HG nr.273/1994 privind aprobarea Regulementului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare

12. ORDIN nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordoonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea,evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare

13. ORDIN nr.914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu modificarile si completarile ulterioare

14. ORDIN nr.1204/2005 privind evidenta si raportarea dispozitivelor medicale din unitati sanitare

15. ORDIN nr.308/2015 privind controlul prin verificare a dispozitivelor medicale puse in functiune si aflate in utilizare