Achizitie servicii mentenanta si administrare retea de calculatoare

Spitalul de Psihiatrie Nucet intentioneaza sa achizitioneze:

  • Servicii de mentenanta si administrare retea calculatoare
  • Asistenta utilizare programe informatice
  • Mentenanta si actualizare site web

 

Cod CPV: 72500000-0, dupa cum urmeaza:- 1 informatician – administrator retea calculatoare in cadrul Spitalului de Psihiatrie Nucet

 

Astfel, in data de 29.02.2016, ora 10.00 , va avea loc selectarea personalului care si-a depus dosarul in vederea incheierii unui contract de prestari servicii, dosarele depunandu-se la secretariatul Spitalului de Psihiatrie Nucet incepand cu data anuntului si pana in data de 26.02.2016 intre orele 09°-13° de luni-vineri.

 

Selectia consta in stabilirea ofertei cea mai avantajoasa din punct de vedere economic (pretul cel mai mic 80% si interviul de selectie/proba scrisa 20%).

 

CONDITII DE PARTICIPARE:

1. Pregătirea de bază: studii superioare de scurtă durată de profil informatică;

2. Pregătirea de specialitate: specializare/curs de perfecţionare;

3. Experienta in domeniu (administrare retele de calculatoare) de minim 2 ani.

 

DOSARELE DE INSCRIERE VOR CONTINE:

– oferta de pret/tarif ora serviciu medical prestat- Formular de ofertă în plic sigilat

– copie certificat inregistrare P.F.A./I.I.

– cerere de inscriere;

– copia actului de identitate;

– copia diplomei de studii;

– cazierul judiciar sau o declarartie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

– adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie;

– curriculum vitae

 

ACTIVITATI SPECIFICE:

– Instalare staţii de lucru (fizic);

– Instalare imprimante hardware/software;

– Instalare si configurare sisteme de operare staţii de lucru;

– Administrare si mentenanta la reţeaua de calculatoare;

– Lucrari de extindere a reţelei de calculatoare;

– Instalare /dezinstalare software;

– Instruire personal pentru utilizarea calculatorului, folosirea aplicaţiilor de bază şi a perifericelor în reţea, răspunde de îndrumarea noilor angajaţi la începutul activităţii;

– Propune spre achiziţie componente, periferice alte elemente de tehnică de calcul pe care le consideră necesare pentru buna desfăşurare a activităţii;

– Asigură buna funcţionare a sistemelor informatice;

– Realizează back-up de date pe suport extern;

– Participă la instalarea şi configurarea sistemelor de calcul, urmăreşte funcţionarea acestora în conformitate cu documentaţia de administrare primită de la furnizor;

– Participă la recepţiile de tehnică de calcul şi licenţe software de bază;

– Participă la organizarea evidenţei echipamentelor de calcul;

– Participă la organizarea evidenţei produselor software de bază instalate, ţine evidenţa licenţelor alocate, stabileşte graficul de actualizare a sistemelor de operare şi pachetelor de programe;

– Realizează instalarea şi dezinstalarea software-ului, altul decât software-ul de bază;

– Stabileşte normele de utilizare în spital a tehnicii de calcul şi comunicaţii şi a aplicaţiilor, urmărind să asigure securitatea reţelei locale şi a datelor;

– Formulează propuneri privind realizarea de noi aplicaţii necesare activităţii;

– Administrează şi întreţine reţeaua de calculatoare şi bazele de date;

– Asigură întreţinerea şi schimbarea consumabilelor pentru imprimante;

– Asigurarea întreţinerii soft a tehnicii de calcul, pentru produsele soft ce nu fac parte din categoria soft-ului de bază;

– Asigura mentenanta si actualizarea site-ului web a institutiei (https://www.spitalnucet.ro);

– Participă cu informaţii tehnice specifice la licitaţii şi încheierea unor contracte necesare pentru realizarea lucrărilor legate de sistemul informatic, lucrări care nu se pot face cu surse proprii (ex. Service imprimante postgaranţie, extinderea reţea de calculatoare);

– Efectueaza raportarile lunare si trimestriale in IcMed pentru structurile unitatii, transmite in SIUI până la data de 5 ale lunii, inclusiv pe suport de hârtie;

– Se va supune masurilor administrative in ceea ce priveste neindeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor prevazute in fisa postului;

– Nu are dreptul de a difuza nici o informatie sau date statistice legate de activitatea curenta a postului, cu atat mai mult cu cat aceste informatii au un caracter confidential;

– Răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă din secţiile /compartimentele/birourile spitalului;

 

BIBLIOGRAFIE:

1. PC-depanare şi modernizare , Editura Teora 1999, Scott Mueller

2. Reţele de calculatoare – Proiectare şi administrare, Editura Polirom 2003 Munteanu Adrian şi Greavu-Serban Valerică

3. Reţele Windows. Servere şi clienţi. Exemple practice, Autori: Adrian Munteanu, Valerică Greavu-Şerban, Gabriel Cristescu – Editura Polirom

4. Administrarea si configurarea sistemelor Linux , Editura Polirom 2006, Autori: Dragos Acostachioaie

 

TEMATICA:

1. Sisteme de operare Windows/Linux – Instalarea şi configurarea staţiilor de lucru

2. Echipamente de reţea şi de comunicaţie

3. Instalări şi configurări de echipamente în reţele locale structurate

4. Administrarea si securitatea reţelelor

5. Instalări, configurări staţii de lucru, imprimante

6. Arhitectură client-server – servere şi programe client pentru serviciile Internet